Why Wild Giant Pandas Frequently Roll in Horse Manure

The question of the wild giant pandas frequently roll in horse manure is explored in a new study called “Why Wild Giant Pandas Frequently Roll in Horse Manure.” “Why Wild Giant Pandas Frequently Roll in Horse Manure,” Wenliang Zhou, Shilong Yang, Bowen Li, Yonggang Nie, Anna Luo, Guangping Huang, Xuefeng Liu, Ren Lai, and Fuwen […]

Improbable Research